كد رهگيري :  
اهل بیداری سحر ،بهترین های شما هستند. پیامبر مهربانیها محمد (ص)


کتاب/کتاب الکترونیک/کتاب صوتی -> کتاب -> دانشگاهی -> اقتصاد کلان ( نظریه ها و سیاست های اقتصادی)
 
  
مشخصات كالا
كد كالا
5736
نام كالا
اقتصاد کلان ( نظریه ها و سیاست های اقتصادی)
نو/كاركرده
نو
مناسب براي
شركت توليد كننده / مارك
ابعاد
**
وزن
رنگ
قيمت رسمي كالا/تومان
10,000
قيمت با تخفيف كالا/تومان
0
قيمت كالا براي اعضا/تومان
0
قيمت اقساطي كالا/تومان
0
قيمت عمده كالا/تومان
0
توضيحات در موردكالا
مشاهده فهرست مطالب این کتاب - فصل اول: ماهیت علم اقتصاد

- اقتصاد و روش علمی

- ماهیت علم

- ارزش علم

- خصلت علمی و ارزشی اقتصاد

- روشهای تحلیل اقتصادی

- روش قیاس

- روش استقراء

- اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد

- ماهیت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد کلان

- الگوها و انواع توابع اقتصادی

- روشهای ایستا، ایستای تطبیقی، پویا و الگوی اقتصادی

- هدفهای سیاست کلان- اقتصادی

- گرایشهای بنیادی در اقتصاد کلان

- فصل دوم- درآمد ملی و اجزای آن

- اهمیت درآمد ملی در اقتصاد

- جریان دایره وار درآمد و تولید: الگوی اول

- ارزش افزود در مراحل مختلف تولید

- جریان دایره وار درآمد و تولید: الگوی دوم

- ماهیت و طرز محاسبه تولید ناخالص ملی

- محاسبه درآمد ملی از طریق هزینه ملی

- محاسبه درآمد ملی از طریق تولید ملی

- محاسبه GNP از طریق توزیع درآمد

- درآمد ملی و درآمد سرانه

- تلفیق حسابهای ملی

- مسائل مربوط به محاسبه تولید ناخالص ملی

- فصل سوم- نظریه مصرف، پس انداز و تعیین درآمد ملی

- اصل تعادل و مفاهیم آن در اقتصاد

- عوامل تعیین کننده مخارج مصرفی

- نظریه مصرف کینز و فرضیه های آن

- نظریه پس انداز کینز و فرضیه های آن

- چگونگی تعیین درآمد ملی: الگوی اول

- چگونگی تعیین درآمد ملی: الگوی دوم

- رابطه اتحادی بین پس انداز و سرمایه گذاری

- نظریه ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر

- عوامل موثر بر مصرف

- الگوی درآمد- مخارج کینزی: قانون کینز و قیمتها و دستمزدهای ثابت یا چسبنده

- فصل چهارم- نظریه مصرف بعد از کینز

- تابع مصرف فرد و اجتماع

- مشاهدات عملی مربوط به تابع مصرف

- نظریه درآمد مطلق

- نظریه درآمد نسبی دوزنبری

- اثر چرخ دنده ای مصرف در نظریه دوزنبری

- نظریه درآمد دائمی فریدمن

- مفاهیم ذهنی و عملی درآمد دائمی

- فرضیه های نظریه درآمد دائمی فریدمن

- آزمون فریدمن از نظریه درآمد دائمی

- تحلیل ریاضی آزمون فریدمن

- مصرف و الگوی بهینه یابی بین دوره ای فیشر

- نظریه مصرف دوران زندگی مادیگلیانی

- رفتار مصرفی فرد در مدل مادیگلیانی

- رفتار مصرفی مصرف کنندگان در مدل مادیگلیانی

- تحلیل ریاضی نظریه درآمد دوران زندگی: الگوی اول

- تحلیل ریاضی نظریه درآمد دوران زندگی: الگوی دوم

- پیشرفتهای اخیر در نظریه مصرف

- پیامدهای نظریه های مختلف مصرف برای سیاستگذاری

- نتیجه گیری

- فصل پنجم- سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل درآمد ملی

- ماهیت سرمایه گذاری اقتصادی

- سرمایه گذاری در شرایط به حداکثر رساندن سود

- تعیین حجم سرمایه مطلوب

- روشهای گزینش طرحهای سرمایه گذاری

- سرمایه گذاری در اقتصاد کلان

- عملکرد بازار سرمایه در سرمایه داری شرکتی

- سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل درآمد

- تابع سرمایه گذاری و الگوی تعیین درآمد ملی

- الگوی تناقض خست کینزی و پیامدهای آن

- ضمیمه فصل پنجم

- روش نئوکلاسیک برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

- مفاهیم الگوی سرمایه گذاری نئوکلاسیک

- روش کینزی برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

- روشهای ارزش فعلی و بازده نهایی سرمایه گذاری: مقایسه پرفسور برانسون

- نظریه تراکم سرمایه

- تئوری q توبین در مورد سرمایه گذاری

- فصل ششم- سرمایه گذاری و اصل شتاب

- رابطه بین سرمایه و تولید

- اصل شتاب

- الگوی شتاب ساده

- تشریح دقیقتری از الگوی شتاب ساده

- مفاهیم الگوی شتاب ساده از نظر تابع تولید

- الگوی شتاب با وقفه زمانی

- الگوی شتاب انعطاف پذیر و تعدیل انباره سرمایه

- تابع تقاضای سرمایه گذاری نئوکلاسیک: تحلیل جورگنسون

- تحلیل گودوین و چنری از اصل شتاب

- تحلیل کویک از اصل شتاب

- ضمیمه فصل ششم

- الگوی کنش متقابل ضریب فزاینده و شتاب ساموئلسن

- فصل هفتم- مخارج دولت و بازرگانی خارجی در تجزیه و تحلیل درآمد ملی

- چند اتحاد مهم در اقتصاد چهاربخشی

- الگوی اول

- الگوی دوم

- الگوی سوم

- الگوی چهارم: الگوی بودجه متعادل

- الگوی پنجم

- الگوی ششم

- الگوی هفتم

- الگوی هشتم

- تثبیت کننده های خودکار

- الگوی نهم: الگوی بودجه دولت

- آثار تغییر در مخارج دولت و تغییر در مالیاتها بر مازاد بودجه

- تاثیر همزمان و مساوی مالیاتها و مخارج دولت

- شاخص بودجه اشتغال کامل

- قانون توازن بودجه : مطلوب یا نامطلوب

- درآمد ملی، بازرگانی خارجی و تراز پرداخت ها

- الگوی اول

- الگوی دوم

- الگوی سوم

- الگوی چهارم

- الگوی پنجم

- الگوی چهاربخشی کینزی در تعیین درآمد ملی و بازار اشتغال

- فصل هشتم- پول، نرخ بهره و تولید

- ماهیت بهره و مفاهیم آن در سرمایه داری

- عرضه پول

- الگوی عرضه پول

- مکانیسم انبساط پولی

- عوامل تعیین کننده عرضه پول

- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک

- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی

- نظریه مقداری پول و مکانیسم تغییر قیمت

- معادله مبادله فیشر

- الگوی ایستای تعادل اشتغال کامل کلاسیکها

- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک

- بازار پول در اقتصاد کینزی

- نظریه رجحان نقدیندگی نرخ بهره

- تحلیل ریاضی نظریه تقاضای نقدینگی پول

- بازار پول و تعیین نرخ بهره

- بازار پول در اقتصاد کینزی در شرایط ایستای تطبیقی

- نظریه تعادل اشتغال ناقص کینزی

- ضمیمه فصل هشتم

- بررسیهای اخیر در مورد تقاضای پول

- نظریه تقاضای معاملاتی پول از دیدگاه بامول

- نظریه تقاضای معاملاتی پول از دیدگاه توبین

- تقاضا برای پول از دیدگاه فریدمن

- فصل نهم- تعادل عمومی

- بازار کالا و استخراج منحنی IS

- انتقال منحنی IS

- بازار پول و طرز استخراج منحنی LM

- انتقال منحنی LM

- تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره: الگوی هندسی

- تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره: الگوی ریاضی

- تعادل عمومی و بازار نیروی انسانی

فصل دهم- سیاستهای پولی و مالی

- هدفها و ابزارهای سیاستهای پولی و مالی

- عملکرد سیاستهای پولی و مالی

- تشریح دقیقتری از اثر ازدحام خارجی

- اثر ازدحام خارجی و اثر میراننده و مدل ترکیبی

- کشش منحنی LM

- منحنی LM و تاثیر پذیری سیاستهای پولی و مالی

- اهداف سیاستهای پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه

- محدودیت بودجه

- رابطه بین سیاستهای پولی و مالی

- تاثیر گذاری نسبی سیاستهای پولی و مالی

- نتیجه گیری

- فصل یازدهم- نظریه تعیین درآمد ملی: مقایسه اقتصاد کلاسیک با اقتصاد کینزی

- اصول اقتصاد کلاسیک

- الگوی اقتصاد کلاسیک

- انتقاد کینزین ها از الگوی کلاسیک

- اثر کینزی و تعادل پایین تر از اشتغال کامل

- انعطاف قیمتها و عملکرد سیاستهای خودکار در اقتصاد کلاسیک

- اثر پیگو و تعادل اشتغال کامل

- الگوی اقتصادی کینز

- فصل دوازدهم- درآمد ملی و سطح قیمتها: انتظارات و طرف عرضه اقتصاد

- عرضه کل تولید در الگوی درآمد- مخارج کینزی

- عرضه و تقاضا در بازار کار

- تقاضا برای کار

- عرضه نیروی کار

- تعادل در بازار کار

- نقش انتظارات و انتقال توابع عرضه و تقاضای نیروی کار

- منحنی عرضه کل تولید: الگوی حدی کلاسیک ها

- منحنی عرضه کل تولید: الگوی حدی کینزینها

- منحنی عرضه کل تولید: الگوی عمومی کوتاه مدت، تعادل عمومی در اقتصاد کلان

- سیاست مالی در الگوی کوتاه مدت عمومی با جنبه عرضه

- سیاست مالی در الگوی کلاسیک ها با جنبه عرضه

- سیاست مالی در الگوی کینزینها با جنبه عرضه

- سیاست پولی در الگوی کوتاه مدت عمومی با جنبه عرضه

- سیاست پولی در الگوی کلاسیک ها با جنبه عرضه

- اقتصاد طرف عرضه

- ارزشیابی و بررسی مجدد اقتصاد طرف عرضه

- فصل سیزدهم- نظریه های تورم

- تعریف تحلیلی تورم

- اثرات تورم

- علل تورم

- تضاد بین اشتغال کامل و ثبات قیمتها

- مفاهیم منحنی فیلیپس

- نظریه اولیه منحنی فیلیپس

- رابطه بین دستمزدها و اشتغال در بازار کار

- نظریه گسترش یافته منحنی فیلیپس

- انتقادات فلپس و فریدمن از منحنی فیلیپس

- آیا منحنی فیلیپس بلند مدت واقعا عمودی است؟

- سیاستهای پولی و آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن در تحلیل فریدمن

- سیاستهای کینزینها برای مقابله با رکود تورمی

- سیاستهای فریدمن برای مقابله با رکود تورمی

- رابطه تورم با پول، انتظارات، نرخ بهره

- دو مسئله ریاضی

- فصل چهاردهم- اقتصاد کلان و اقتصاد باز

- بازار ارز

- نظام نرخ ارز شناور یا انعطاف پذیر

- نظام نرخ ارز ثابت

- کاهش رسمی ارزش اسمی پول

- نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

- تراز تجاری و تراز پرداختهای خارجی

- اثر تنزل رسمی ارزش پول ملی روی تراز تجاری: وقفه زمانی در تجارت بین الملل و منحنی J

- نرخ واقعی ارز چیست؟

- تراز تجاری و الگوی IS-LM

- معادله و منحنی IS در یک اقتصاد باز

- تراز پرداختها و حساب سرمایه

- منحنی تراز پرداختها

- جابجایی منحنی BP

- منحنی LM در اقتصاد باز

- تعادل عمومی: تعادل داخلی و خارجی و اشتغال کامل

- تعادل داخلی و خارجی در نظام ثابت ارز

- تعادل داخلی و خارجی در نظام شناور ارز

- تحرک سرمایه و تعادل داخلی و خارجی

- شیب منحنی BP در اقتصاد چهار بخشی

- مدل ترکیبی در اقتصاد باز

- فصل پانزدهم- نظریه های رشد اقتصادی

- الگوی رشد اقتصادی هارود- دومار

- انواع نرخهای رشد اقتصادی در الگوی هارود

- انحراف از نرخ رشد تضمین شده و دوره های تجاری در الگوی هارود

- انحراف از نرخ رشد اقتصادی و دوره های تجاری در الگوی دومار

- چند مسأله ریاضی

- مقایسه الگوی هارود با الگوی دومار

- نظریه رشد اقتصادی در الگوی نئوکلاسیک: الگوی اول

- نظریه رشد اقتصادی در الگوی نئوکلاسیک: الگوی دوم

- ضمیمه فصل پانزدهم

- الگوی هندسی رشد نئوکلاسیک

- تابع کاب- داگلاس و پیشرفت تکنولوژی

- مسائل حل شده

- مسائل حل نشده

- واژه نامه

- فهرست منابع و مآخذ
--------------------------------------------------------------------------------

در این کتاب، اقتصاد کلان با توجه به چهار روش مهم مورد بررسی قرار گرفته است.
اول، جامعیت اقتصاد کلان، به این معنی که نظریه های کلان با بیان علمی، هندسی و ریاضی تحلیل شده اند. از انجا که نظریه های کلان غالبا بر نظریه های کینزی استوار است، این نظریه ها با توجه به مباحث معمول در اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته اند. ضمنا جدل بین کلاسیک ها و کینزین ها در مورد مسائل اشتغال و نظریه تعیین درآمد ملی مطرح شده است.
دوم، به اقتصاد کلان از دیدگاه تعادل عمومی توجه شده و با این روش انتقادات نئوکینزین ها از تئوری کینزی مطرح و جزئیات آن در چارچوب نظریه همزمان درآمد ملی و نرخ بهره بررسی شده است.
سوم، مباحث کلان از دو بعد اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
چهار، تقسیم بندی اقتصاد کلان به دو قسمت ایستا و پویا، از این نظر که تحلیل های ایستای تعیین درآمد ملی با پیشرفت های علمی دوران بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه رشد و نوسانات اقتصادی ترکیب و تلفیق شده است.


--------------------------------------------------------------------------------
تعداد صفحه: 875  نوبت چاپ: 18   
قطع: وزیری نویسنده: فریدو ن تفضلی
فايل ضميمه
كليپ از نحوه استفاده از كالا
شرايط خريد و تسويه
شرايط خريد اقساطي
...
شرایط خرید تک
...
شرایط خرید عمده
...
هزینه ارسال درشهر......
حداکثرزمان ارسال در شهر....
هزینه ارسال به شهر های دیگر
حداکثرزمان ارسال در شهر های دیگر
Label

       


ليست مشاهده شما : شامل كالا و خدمات

طراحی و اجرا اندیشه پردازان سبز